Dane a štátny rozpočet

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1 + 2 Úvod k daniam, Čo veto je zadarmo?

 

Aktivita č.5: Štátny rozpočet – príjmy a výdavky


Užitočné odkazy:

Prečo zadarmo neexistuje


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na objasnenie daní, ich rozdeľovania, platenia a vplyvu na každodenný život. Naučíš sa, ako funguje daňovo-odvodové zaťaženie a ako sú peniaze daňových poplatníkov používané štátom. Predstavuje aj základné pojmy spojené s daňami a odvodmi, aby študenti pochopili, že verejné služby a infraštruktúra nie sú zadarmo, ale financované z daní a grantov.

POJMY

Hlavné pojmy zahŕňajú:

 • Daň: Povinná platba do štátneho rozpočtu.
 • Daňové priznanie: Vyhlásenie o príjmoch podliehajúcich dani.
 • Daňovník: Osoba, ktorej príjmy alebo majetok podliehajú zdaneniu.
 • Sadzba dane: Percentuálne vyjadrenie výšky dane.
 • Vrátenie DPH: Možnosť požiadať o vrátenie preplatených daní.
 • Clo: Poplatok za dovoz tovaru.
 • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Sociálne poistenie: Poistenie na zabezpečenie sociálnej stability.

VÝZNAM DANÍ A ICH EFEKTIVITA

Štát zabezpečuje nevylúčiteľné statky, ako sú obrana, zdravotníctvo a parky, ktoré sú neoddeliteľné od spotreby občanov. Táto nevylúčiteľnosť sa vychádza z legislatívy, ktorá určuje práva občanov k týmto statkom.

Priame dane:

Platí ich priamo jednotlivec alebo spoločnosť zo svojho príjmu alebo majetku. Zahŕňajú dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby, a tiež miestne dane, ako daň z nehnuteľností alebo za psa.

Nepriame dane:

Odovzdáva ich obchodník, ktorý predáva tovar alebo službu. Cena produktu môže obsahovať zvýšenú cenu za daný tovar alebo službu kvôli dani. Príklady sú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane a daň z poistenia.

ŠTÁTNY ROZPOČET:

Centralizovaný peňažný plán štátu na rok vopred, ktorý zahŕňa príjmy a výdavky. Môže byť vyrovnaný, deficitný alebo s prebytkom. Príjmy zahŕňajú daňové a nedaňové príjmy, pôžičky a transfery z rozpočtu EÚ.

Štátny dlh:

Štáty s deficitným rozpočtom si požičiavajú peniaze vydávaním štátnych dlhopisov. Dlh sa zvyšuje a má vplyv na úroky, ktoré štát musí platiť. Rastúce riziko nesplácania môže zvýšiť úroky. Slovensko sa zaviazalo udržiavať štátny dlh na kontrolovateľnej úrovni a postupne znižovať deficit k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu.

Počítanie do života

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Príjem

Mzdová kalkulačka

Aktivita č.3: Investovanie

Investičná kalkulačka

Aktivita č.4: Úver

Úverová kalkulačka

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto téma sa zameriava na praktické aplikácie finančnej gramotnosti na reálne životné situácie. Precvičíš si vypočítať mzdy, porozumieť rozdielu medzi jednoduchým a zloženým úročením a pochopiť vplyv inflácie na investičné produkty. Téma tiež zdôrazňuje zodpovedný prístup k úverom a dôležitosť zvažovania alternatív pri financovaní drahších investícií.

POJMY

Kľúčové pojmy zahŕňajú:

 • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Čiastkový základ dane: Základ pre výpočet dane z príjmu.
 • Úrok: Odmena za požičanie peňazí.
 • Inflácia: Rast cien tovarov a služieb.
 • Spotrebiteľský úver: Pôžička na spotrebu.

Výpočet miezd prebieha od superhrubej cez hrubú až po čistú mzdu. Žiaci sa naučia, ako sa tieto hodnoty vypočítavajú a aký majú význam v reálnom živote.

V rámci investovania sa bude venovať pozornosť jednoduchému a zloženému úročeniu, ako aj výbere medzi rôznymi typmi investičných sporení. Žiaci si budú musieť vybrať najvhodnejší investičný nástroj podľa ich potrieb a cieľov.

POSTUP VÝPOČTU MZDY

Hrubá mzda:

Mzda sa uvádza vždy v hrubom (brutto), ak ide o hodinovú mzdu vynásobí sa počtom odpracovaných hodín, v prípade mesačnej mzdy sa už ničím nenásobí.

Superhrubá mzda:  

Hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (SP 25,20 % + ZP 10 %), alebo:

1,352 * Hrubá mzda. Ak je hrubá mzda 1000 EUR, superhrubá mzda je 1352 EUR.

Čistá mzda:

 1. Najskôr si odpočítame od hrubej mzdy odvody, ktoré platíme ako zamestnanec (SP 9,40 % + ZP 4,00 %), aby sme dostali čiastočný základ dane.

Hrubá mzda – Odvody = Čiastočný základy dane.

1000€ – 134€ = 866€

 1. Následne odpočítame od čiastočného základu dane nezdaniteľnú časť dane pripadajúcu na jeden mesiac (381,6€) a výsledok vynásobíme číslom 0,19, čím dostaneme daň z príjmu.

(Čiastočný základ dane – Nezdaniteľná časť dane) * 0,19 = Daň z príjmu

(866 – 381,6€) * 0,19 = 92,04€

 1. Nakoniec sa vrátime k čiastkovému základu dane a odpočítame od neho daň z príjmu, aby sme získali čistú mzdu.

Čiastkový základ dane – daň z príjmu = čistá mzda, alebo:

hrubá mzda – odvody – daň z príjmu = čistá mzda

1000€ – 134€ – 92,04€ = 773,96€

Investovanie

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Akcie a dlhopisy

Poznámka: v žiackej učebnici je tlačová chyba, táto aktivita sa volá “Akcie a dlhopisy”

Rozdiely medzi akciami a dlhopismi


Užitočné odkazy:

Pravda o peniazoch – J&T banka

Investície časť 1 – Kovy

Investície časť 2 – Kovy

 


Doplň si vedomosti:

Investovanie je metóda, ako zarábať peniaze bez fyzickej práce, no súčasne je spojené s rizikom. Cieľom investovania je dosiahnuť zisk prijateľným rizikom a časovým horizontom. Investovanie je tiež efektívnym spôsobom, ako čeliť inflácii a zvyšovať hodnotu úspor.

POJMY

Základné pojmy v investovaní zahŕňajú:

 • Investovanie: Vkladanie peňazí s cieľom dosiahnuť zisk.
 • Zisk (výnos): Odmena za riziko spojené s investíciou.
 • Riziko: Pravdepodobnosť neúspechu investície.
 • Časový horizont: Doba, po ktorú sú peniaze investované.
 • Investičný cieľ: Dôvod investovania, ako napríklad dôchodok, bývanie, či vzdelanie.
 • Investičné nástroje: Rôzne formy investovania, ako sú fondy, akcie, dlhopisy.

ZÁKLADNÉ PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU

Podielové fondy: Spoločný majetok viacerých ľudí, získaný nákupom cenných papierov od správcovskej spoločnosti. Slúžia na dlhodobé investovanie a budovanie investičného portfólia.

ETF Fondy: Fondy obchodované na burze, tvorené majetkom z rôznych aktív. Verejne obchodovateľné a sledujú burzové či komoditné indexy. Vynikajúce pre dlhodobé investovanie a tvorbu portfólia s výhodou zloženého úročenia.

Akcie: Majetkové cenné papiere, ktoré dávajú investorovi spoluvlastníctvo firmy. Investovanie s dlhodobým horizontom (10+ rokov) a potenciálom výplaty dividend.

Dlhopisy: Dlhové cenné papiere predstavujúce pôžičku podniku alebo štátu. Nižšia kolísavosť ceny, vhodné na investovanie v kratších časových horizontoch alebo na vyváženie portfólia.

RIZIKO

Pri investovaní je dôležité byť si vedomý rizika, stanoviť si jasné ciele a pochopiť rôzne typy investičných produktov. Je potrebné zvážiť aj poplatky a regulácie finančných inštitúcií, aby sa minimalizovali riziká a maximalizovali zisky. Klúčom je vytvoriť diverzifikované investičné portfólio, ktoré znižuje riziko a zároveň umožňuje dosahovať požadované výnosy.

Inflácia

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Bonusové video: Prečo štát nemôže vytlačiť viac peňazí?

Upozornenie: Aj na tomto videu są podpísala inflácia 🙂


Užitočné odkazy:

Video o hyperinflácii – v angličtine


Doplň si vedomosti:

Inflácia je rast všeobecnej cenovej hladiny, čo znamená, že za bežné tovary a služby platíme viac. Jej dôsledkom je, že hodnota peňazí klesá, čo ovplyvňuje naše finančné rozhodnutia, ako sporenie či dlhy. Inflácia sa meria pomocou cenových indexov, ako je napríklad Index spotrebiteľských cien, ktorý zahŕňa ceny tovarov a služieb bežne nakupovaných domácnosťami.

Miera inflácie sa vyjadruje percentuálne a ukazuje, ako rýchlo rastú ceny. Deflácia, teda pokles cenovej hladiny, môže byť prospešná pre sporiteľov, ale nevýhodná pre dlžníkov a môže viesť k ekonomickej stagnácii.

PRÍČINY INFLÁCIE

Inflácia vzniká z dvoch hlavných príčin: nákladovej a dopytovej. Nákladová inflácia je spôsobená zvyšovaním nákladov na výrobu, napríklad zvýšenie cien surovín. Dopytová inflácia vzniká, keď dopyt po tovaroch a službách prevyšuje ich ponuku.

CENOVÁ STABILITA

Ideálnou mierou inflácie je mierny rast cenovej hladiny, ktorý stimuluje spotrebu a investície, ale nevedie k významnej strate hodnoty peňazí. Európska centrálna banka považuje za cenovú stabilitu infláciu tesne pod 2 %.

Rôzne stupne inflácie majú rôzny vplyv na ekonomiku: mierna inflácia (1-9 % ročne) je prijateľná, cválajúca inflácia (10-1000 % ročne) je nežiaduca a hyperinflácia (nad 1000 % ročne) môže spôsobiť hospodársku katastrofu.