Späť na kapitoly

Dane a štátny rozpočet

Orientovať sa v daniach nie je jednoduché ani pre skúsených účtovníkov či riaditeľov firiem. V tejto kapitole sa dozviete ako dane fungujú a z čoho vlastne štát žije.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1 + 2 Úvod k daniam, Čo veto je zadarmo?

 

Aktivita č.5: Štátny rozpočet – príjmy a výdavky


Užitočné odkazy:

Prečo zadarmo neexistuje


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na objasnenie daní, ich rozdeľovania, platenia a vplyvu na každodenný život. Naučíš sa, ako funguje daňovo-odvodové zaťaženie a ako sú peniaze daňových poplatníkov používané štátom. Predstavuje aj základné pojmy spojené s daňami a odvodmi, aby študenti pochopili, že verejné služby a infraštruktúra nie sú zadarmo, ale financované z daní a grantov.

POJMY

Hlavné pojmy zahŕňajú:

  • Daň: Povinná platba do štátneho rozpočtu.
  • Daňové priznanie: Vyhlásenie o príjmoch podliehajúcich dani.
  • Daňovník: Osoba, ktorej príjmy alebo majetok podliehajú zdaneniu.
  • Sadzba dane: Percentuálne vyjadrenie výšky dane.
  • Vrátenie DPH: Možnosť požiadať o vrátenie preplatených daní.
  • Clo: Poplatok za dovoz tovaru.
  • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
  • Sociálne poistenie: Poistenie na zabezpečenie sociálnej stability.

VÝZNAM DANÍ A ICH EFEKTIVITA

Štát zabezpečuje nevylúčiteľné statky, ako sú obrana, zdravotníctvo a parky, ktoré sú neoddeliteľné od spotreby občanov. Táto nevylúčiteľnosť sa vychádza z legislatívy, ktorá určuje práva občanov k týmto statkom.

Priame dane:

Platí ich priamo jednotlivec alebo spoločnosť zo svojho príjmu alebo majetku. Zahŕňajú dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby, a tiež miestne dane, ako daň z nehnuteľností alebo za psa.

Nepriame dane:

Odovzdáva ich obchodník, ktorý predáva tovar alebo službu. Cena produktu môže obsahovať zvýšenú cenu za daný tovar alebo službu kvôli dani. Príklady sú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane a daň z poistenia.

ŠTÁTNY ROZPOČET:

Centralizovaný peňažný plán štátu na rok vopred, ktorý zahŕňa príjmy a výdavky. Môže byť vyrovnaný, deficitný alebo s prebytkom. Príjmy zahŕňajú daňové a nedaňové príjmy, pôžičky a transfery z rozpočtu EÚ.

Štátny dlh:

Štáty s deficitným rozpočtom si požičiavajú peniaze vydávaním štátnych dlhopisov. Dlh sa zvyšuje a má vplyv na úroky, ktoré štát musí platiť. Rastúce riziko nesplácania môže zvýšiť úroky. Slovensko sa zaviazalo udržiavať štátny dlh na kontrolovateľnej úrovni a postupne znižovať deficit k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!