Späť na kapitoly

Počítanie do života

Precvičte si počítanie finančných príkladov. Naučte sa správne si vypočítať či sa vám jednotlivé finančné produkty oplatia. V tejto kapitole sa pozrieme bližšie na počítanie.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Príjem

Mzdová kalkulačka

Aktivita č.3: Investovanie

Investičná kalkulačka

Aktivita č.4: Úver

Úverová kalkulačka

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto téma sa zameriava na praktické aplikácie finančnej gramotnosti na reálne životné situácie. Precvičíš si vypočítať mzdy, porozumieť rozdielu medzi jednoduchým a zloženým úročením a pochopiť vplyv inflácie na investičné produkty. Téma tiež zdôrazňuje zodpovedný prístup k úverom a dôležitosť zvažovania alternatív pri financovaní drahších investícií.

POJMY

Kľúčové pojmy zahŕňajú:

  • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
  • Čiastkový základ dane: Základ pre výpočet dane z príjmu.
  • Úrok: Odmena za požičanie peňazí.
  • Inflácia: Rast cien tovarov a služieb.
  • Spotrebiteľský úver: Pôžička na spotrebu.

Výpočet miezd prebieha od superhrubej cez hrubú až po čistú mzdu. Žiaci sa naučia, ako sa tieto hodnoty vypočítavajú a aký majú význam v reálnom živote.

V rámci investovania sa bude venovať pozornosť jednoduchému a zloženému úročeniu, ako aj výbere medzi rôznymi typmi investičných sporení. Žiaci si budú musieť vybrať najvhodnejší investičný nástroj podľa ich potrieb a cieľov.

POSTUP VÝPOČTU MZDY

Hrubá mzda:

Mzda sa uvádza vždy v hrubom (brutto), ak ide o hodinovú mzdu vynásobí sa počtom odpracovaných hodín, v prípade mesačnej mzdy sa už ničím nenásobí.

Superhrubá mzda:  

Hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (SP 25,20 % + ZP 10 %), alebo:

1,352 * Hrubá mzda. Ak je hrubá mzda 1000 EUR, superhrubá mzda je 1352 EUR.

Čistá mzda:

  1. Najskôr si odpočítame od hrubej mzdy odvody, ktoré platíme ako zamestnanec (SP 9,40 % + ZP 4,00 %), aby sme dostali čiastočný základ dane.

Hrubá mzda – Odvody = Čiastočný základy dane.

1000€ – 134€ = 866€

  1. Následne odpočítame od čiastočného základu dane nezdaniteľnú časť dane pripadajúcu na jeden mesiac (381,6€) a výsledok vynásobíme číslom 0,19, čím dostaneme daň z príjmu.

(Čiastočný základ dane – Nezdaniteľná časť dane) * 0,19 = Daň z príjmu

(866 – 381,6€) * 0,19 = 92,04€

  1. Nakoniec sa vrátime k čiastkovému základu dane a odpočítame od neho daň z príjmu, aby sme získali čistú mzdu.

Čiastkový základ dane – daň z príjmu = čistá mzda, alebo:

hrubá mzda – odvody – daň z príjmu = čistá mzda

1000€ – 134€ – 92,04€ = 773,96€

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!