Späť na kapitoly

Mzdy a odvody

Odvody sú sú bodom kritiky mnohých pracujúcích. Nie každý však vie na čo sa naozaj používajú a prečo sú v takej výške. Aký je rozdiel medzi daňami a odvodami? Má platenie daní zmysel?

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č. 4: Príklad

Pomôžte si na výpočet mzdy s touto kalkulačku, ale pozor, kalkulačka môže byť aktualizovaná a nemusí zodpovedať číslám v príklade!

Mzdová kalkulačka

Postup na výpočet mzdy môžete nájsť aj v tomto videu alebo nižšie, v sekcii “Doplň si vedomosti”:

Aktivita č.5: Zdravotní systém v USA


Užitočné odkazy:

Tajomstvo daňových rajov


Doplň si vedomosti:

Táto téma sa zameriava na pochopenie odvodov a systému odvodov, ich štruktúru, rozdelenie a dôvody, prečo sú povinné. Cieľom je naučiť študentov, ako odvody fungujú a prečo sú dôležité pre fungovanie spoločnosti.

ROZDELENIE SOCIÁLNEHO POISTENIA

Odvody sú platby na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré zabezpečujú sociálnu ochranu v rôznych fázach života. Sociálne poistenie zahŕňa nemocenské, dôchodkové, nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie, zatiaľ čo zdravotné poistenie pokrýva náklady na zdravotnú starostlivosť.

SUPERHRUBÁ, HRUBÁ A ČISTÁ MZDA

Pojem superhrubá, hrubá a čistá mzda sú kľúčové pre pochopenie, ako sa miezdy vypočítavajú a aký podiel z nich tvoria odvody. Superhrubá mzda zahŕňa hrubú mzdu a odvody, ktoré platí zamestnávateľ, zatiaľ čo čistá mzda je suma, ktorú zamestnanec dostane po odpočítaní všetkých odvodov a daní.

POSTUP VÝPOČTU MZDY

Hrubá mzda:

Mzda sa uvádza vždy v hrubom (brutto), ak ide o hodinovú mzdu vynásobí sa počtom odpracovaných hodín, v prípade mesačnej mzdy sa už ničím nenásobí.

Superhrubá mzda:  

Hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (SP 25,20 % + ZP 10 %), alebo:

1,352 * Hrubá mzda. Ak je hrubá mzda 1000 EUR, superhrubá mzda je 1352 EUR.

Čistá mzda:

  1. Najskôr si odpočítame od hrubej mzdy odvody, ktoré platíme ako zamestnanec (SP 9,40 % + ZP 4,00 %), aby sme dostali čiastočný základ dane.

Hrubá mzda – Odvody = Čiastočný základy dane.

1000€ – 134€ = 866€

  1. Následne odpočítame od čiastočného základu dane nezdaniteľnú časť dane pripadajúcu na jeden mesiac (381,6€) a výsledok vynásobíme číslom 0,19, čím dostaneme daň z príjmu.

(Čiastočný základ dane – Nezdaniteľná časť dane) * 0,19 = Daň z príjmu

(866 – 381,6€) * 0,19 = 92,04€

  1. Nakoniec sa vrátime k čiastkovému základu dane a odpočítame od neho daň z príjmu, aby sme získali čistú mzdu.

Čiastkový základ dane – daň z príjmu = čistá mzda, alebo:

hrubá mzda – odvody – daň z príjmu = čistá mzda

1000€ – 134€ – 92,04€ = 773,96€

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!