Späť na kapitoly

Dôchodkový systém

Mladý človek hovorí, že do dôchodku má ešte ďaleko a preto ho nerieši. Avšak v mladom veku je najlepší čas na to ho riešiť. Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku, ale aj inde vo svete sa dozviete v tejto kapitole.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na pochopenie dôchodkového systému a dôležitosť včasného plánovania dôchodku. Dôchodok, ktorý sa môže javiť ako vzdialená perspektíva je dôležitým aspektom finančnej gramotnosti. Dôchodkový systém zahŕňa rôzne druhy dôchodkov ako starobný, invalidný, sirotský alebo vdovský/vdovecký dôchodok a funguje na princípe solidárnosti medzi generáciami a zásluhovosti.

ÚVOD DO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU

V súčasnosti je dôchodkový systém financovaný odvodmi ekonomicky aktívnych občanov, ale čelí výzvam spojeným s demografickou krízou, kde ubúda pracujúcich a narastá počet dôchodcov. Tento trend vyvoláva potrebu reformy dôchodkového systému a zdôrazňuje význam individuálneho sporenia na dôchodok.

DEMOGRAFICKÁ KRÍZA

Demografická kríza označuje situáciu, kedy je nízky pôrodný index a stúpa podiel starších ľudí v populácii. Táto kríza má výrazný vplyv na dôchodkový systém a vyžaduje reakciu zo strany štátu a občanov.

Problém demografickej krízy:

Nízky pôrodný index a rastúci podiel starších občanov. Postupné ubúdanie pracujúcej populácie a vyplácanie dôchodkov stálejšiemu počtu dôchodcov. Prognózy ukazujú zhoršujúci sa trend, čo môže ohroziť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému.

Reformy dôchodkového systému:

Potreba zmeny v dôchodkovom systéme v dôsledku demografickej krízy. Možné opatrenia zahŕňajú zvýšenie odvodov, zvyšovanie daní alebo zníženie výplat dôchodkov. Globálny trend demografickej krízy je prítomný v celej Európe. Zdôrazňuje sa potreba reforiem v dôchodkových systémoch členských štátov a individuálneho prístupu k dôchodku.

Individuálne sporenie:

Dôležitosť individuálneho prístupu k dôchodku a vlastného sporenia. Štát by mal vytvoriť podmienky a motivovať občanov k individuálnemu sporeniu, vrátane zákonných a daňových zvýhodnení.

PREČO JE POTREBNÉ DÔCHODOK RIEŠIŤ ČÍM SKÔR?

Dôchodok od štátu nemusí zaručiť dostatočné financie na udržanie súčasného životného štandardu. Dôležité je začať si sám sporiť na dôchodok. Inflácia môže znehodnotiť peniaze, a preto je dôležité investovať ich do bezpečných tried aktív.

Čím skôr sa začne s investovaním, tým lepšie. Zložené úročenie môže výrazne zvýšiť výnosy v dlhodobom horizonte.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!