Späť na kapitoly

Investovanie a skladba portfólia

Investovanie a skladba portfólia pre OARBA

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.7: Finančné poradenstvo

Rozdeľte sa do skupín a pracujte na tejto úlohe v skupine. Každá skupina bude mať jedného klienta, ktorému musí vymyslieť jeho plán.

Juraj

Peter

Katka


Užitočné odkazy:

Kalkulačka pravidelného investovania

Kalkulačka jednorázovej investície

Yahoofinance


Doplň si vedomosti:

POJMY

Investovanie – je uvedomelý proces použitia (odloženia) finančných prostriedkov, na konci ktorého je snaha dosiahnuť primeraný zisk pri podstúpení primeraného investičného rizika, dodržaní plánovaného časového investičného horizontu a snaha naplniť svoj investičný cieľ.

Zisk (výnos) – je odmena za podstúpené riziko investície. Sú to peniaze zarobené nad rámec vkladu. Opakom zisku je strata.

Riziko – je pravdepodobnosť, že nedosiahnem svoj cieľ. Bezriziková investícia neexistuje, preto je potrebné s ním počítať. Riziko treba riadiť a prispôsobiť tomu nastavenie svojich investícií, výber investičného nástroja i časový horizont investície.

Časový horizont – predstavuje dobu, na ktorú nechám svoje peniaze „pracovať“, a teda dobu, na ktorú som ochotný vzdať sa odložených finančných prostriedkov, aby som na konci tohto obdobia dosiahol svoj cieľ.

Investičný cieľ – je pomenovanie účelu, na ktorý investor odložil, resp. investoval, svoje finančné prostriedky. Investičným cieľom môže byť napríklad sporenie na štúdium, sporenie na bývanie, sporenie na starobu (dôchodok), sporenie na nákup drahšej veci, sporenie na dovolenku, sporenie na zvyšovanie hodnoty svojho majetku v budúcnosti (budovanie majetku) a pod.

Investičný nástroj – je pomenúvaný produkt (trieda aktív), do ktorého investor vložil svoje finančné prostriedky, úspory.

Investor – je každý človek, ktorý sa rozhodol vložiť svoje úspory do investičného nástroja s cieľom dosahovania zisku. Investor môže investovať aj do vlastného podnikania a môže ním byť i právnická osoba = podnik.

Klasické bankové produkty – napr. osobné účty, sporiace účty (v minulosti vkladné knižky), termínované vklady, stavebné sporenie. Banka používa takto získané finančné prostriedky svojich klientov na svoju podnikateľskú činnosť, poskytovanie úverov iným občanom, podnikom alebo štátu. Vklady investorov do týchto produktov sú chránené Fondom na ochranu vkladov v plnej výške do maximálnej výšky vkladov 100 000 eur na fyzickú osobu. Výhodou týchto produktov je vopred známy výnos – úroková sadzba, ako aj spomínaná ochrana vkladu, štátna prémia pri stavebnom sporení po splnení prísnych zákonných podmienok a len na stavebný účel. Nevýhodou je veľmi nízky výnos (často nepokrývajúci ani mieru inflácie), vysoká likvidita len pri osobných účtoch, inak často len za cenu zaplatenia pokuty za predčasné ukončenie vkladu. Klasické bankové produkty môžu byť vhodné na uloženie železnej rezervy a finančných prostriedkov na krátke obdobie (3 roky a menej).

Likvidita – predstavuje schopnosť rýchlosti premeny vybraného investičného nástroja späť na finančnú hotovosť.Znamená to, za aký dlhý čas, prípadne za akých podmienok či komplikácií, sa môžeme k investovaným peniazom dostať späť v prípade nevyhnutnej situácie. Pokiaľ chceme napríklad zrušiť v banke termínovaný vklad viazaný na obdobie dvoch rokov už po jednom roku, musíme počítať s komplikáciami, napríklad s pokutou alebo so stratou úroku z investície, pretože sme porušili zmluvnú viazanosť vkladu. Pokiaľ chcem predať napríklad akciu na burze, je to možné prakticky v okamihu, teda má tento nástroj vysokú likviditu. V prípade nedodržania investičného horizontu však je pri predaji akcií zvýšená pravdepodobnosť straty z investície.

Železná rezerva – vytvára sa pre prípad nepredvídateľnej situácie, napríklad strata zamestnania, choroba. Mal by si ju vytvárať každý človek už od nástupu do svojho prvého zamestnania. Železná rezerva by mala byť vo výške 3-6 mesačných výdavkov konkrétneho investora. Železnú rezervu je vhodné držať na sporiacom účte v banke, kde je prakticky okamžite dostupná (likvidná) v prípade potreby, často bez pokuty za výber.

ZÁKLADNÉ PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU

Produktmi finančného trhu sú napr. podielové fondy, ETF fondy, akcie, dlhopisy, komodity. Tieto investičné nástroje sú vhodné na dlhodobé investovanie, nad 3 roky, často ideálne na dlhšiu dobu. Najmä do akcií je vhodné investovať na obdobie 10 rokov a viac. Sú vhodné na dlhodobé budovanie investičného portfólia.

Podielový fond je spoločný majetok viacerých osôb, ktorý vznikol tak, že správcovská spoločnosť vydala cenné papiere (podielové listy), ktoré si zakúpili investori (podielnici) a takto získané prostriedky následne investovala. Správcovská spoločnosť podielový fond len spravuje. Majetok fondu a správ. spoločnosti musí byť zo zákona oddelený. Do podielového fondu môžeme investovať cez rôznych finančných sprostredkovateľov (agentov), maklérske spoločnosti, prípadne ich prostredníctvom svojich predajcov často ponúkajú aj banky. Podielové fondy riadia manažéri, preto majú vyššie priebežné poplatky za správu, často dosahujú nižšie výnosy než investícia napríklad do ETF fondu alebo do akciového indexu.

ETF, doslovne fondy obchodované na burze, sú fondy, ktoré sú, rovnako ako podielové fondy, tvorené majetkom zloženým z rôznych aktív. Najvýznamnejším charakteristickým znakom ETF je, že sú verejne obchodovateľné na burze, kde sa správajú ako akcie. Väčšina ETF fondov sleduje určité burzové či komoditné indexy, ktoré zahŕňajú vývoj viacerých akcií, dlhopisov či iných aktív, vďaka ktorým nadobúdajú svoje vlastnosti.

Za splnenia podmienok definovaných zákonom získavajú investori do ETF aj oslobodenie od platenia dane z príjmu pri výplate zisku z predaja ETF. Tieto fondy možno nakúpiť cez obchodníka s cennými papiermi, ktorý má na to licenciu, a tiež je zabezpečená ochrana investície pre prípad sprenevery peňazí, na Slovensku tzv. Garančným fondom investícií do výšky 50 000 eur. ETF fondy sú výborné na tvorbu portfólia a na dlhodobé investovanie na 10 alebo viac rokov. Dlhodobým investovaním získavajú investori navyše výhodu zloženého úročenia =  výnos z výnosu.

Akcia je majetkový cenný papier, prostredníctvom ktorého sa investor stáva spoluvlastníkom firmy, ktorej akciu alebo časť akcie si zakúpil. Niektoré firmy tiež vyplácajú tzv. podiel na zisku – dividendu, spravidla raz ročne alebo niekoľkokrát do roka. Investovanie do akcií  sa spája s vysokou kolísavosťou hodnoty – ceny investície, preto je to nevhodný nástroj na krátkodobé investovanie, ale často vhodný nástroj na investovanie v dlhom časovom horizonte, 10 či viac rokov. Investovať do akcií je možné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za podobných podmienok ako pri investícii do ETF a taktiež s možnosťou uplatnenia rovnakých daňových výhod.

Dlhopis je dlhový cenný papier, je to vlastne pôžička podniku alebo štátu, ktorý tieto cenné papiere vydal. Výnos z dlhopisu sa nazýva kupón. Dlhopisy sa v porovnaní s akciami spájajú s nižšou kolísavosťou ceny, preto sú vhodné na investovanie v kratších časových horizontoch (3 a viac rokov) alebo na pridanie do portfólia k akciám na tlmenie kolísavosti investície. Oproti akciám však ponúkajú nižší výnos a často aj horšiu likviditu.

Portfólio je zostavou, kombináciou investičných nástrojov, resp. tried aktív, v majetku investora. Portfólio je držané a riadené samotným investorom (investícia do akcií, dlhopisov, komodít) alebo finančným profesionálom (investícia do podielových fondov alebo služba riadenia portfólia). Vytváranie portfólií slúži na znižovanie rizika investícií, zvýšenie pravdepodobnosti dosiahnutia zisku a je „šité na mieru“ požiadavkám konkrétneho investora v závislosti od jeho investičného cieľa, horizontu a podobne.

Regulácie zo strany NBS majú za úlohu ochrániť spotrebiteľov od nekalých praktík obchodníkov, ktorí môžu často lákať na vysoké výnosy. Pri investovaní treba preto overiť, cez koho investujete. Ak firma propaguje, že má prospekt schválený NBS, nejde o žiadnu výhodu na trhu, práve naopak by vám to malo indikovať, že niečo nie je v poriadku. Schválený prospekt znamená, že spĺňa všetky potrebné náležitosti, nehovorí však nič o rizikovosti investície.

ZLOŽENÉ ÚROČENIE

Inými slovami úrok z úroku je veľmi dôležitým pre pasívnych investorov. Zložené úročenie je najjednoduchšie pochopiť na príklade. Takýto príklad aj s vysvetlením nájdete na nasledujúcom odkaze:

 

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!