Decentralizované finančníctvo

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.2:Kryptomeny

Na nasledujúcej stránke si môžete pozrieť vývoj ceny bitcoinu k eurám

Aktivita č.3: Blockchain technológia

Aktivita č.4: NFT

Pozor na cryptopodvody!

cryptoscamy.cz

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Kryptomeny a decentralizované financie (DeFi) sú témy, ktoré pritahujú pozornosť mnohých, či už sú finanční experti alebo nováčikovia. V tejto kapitole sa budeme zaoberať týmito témami a pokúsime sa zrozumiteľne vysvetliť ich základy.

KRYPTOMENY

Kryptomeny sú digitálne meny, ktoré nezávisia na žiadnej centrálnej autorite, ako je centrálna banka. Hlavným zástupcom kryptomien je Bitcoin, ktorý vytvoril neznámy vývojár s pseudonymom Satoshi Nakamoto v roku 2009. Kryptomeny fungujú na základe blockchain technológie, ktorá zaznamenáva všetky transakcie v digitálnom verejnom registri, umožňujúc bezpečné a anonymné platie.

ČO JE TO „DEFI“?

Decentralizované financie (DeFi) sú systémy financií, kde nie je žiadna centrálna inštitúcia, ktorá by riadila operácie. Miesto toho sa všetky transakcie vykonávajú na blockchainu a sú transparentné a verifikovateľné. DeFi ponúka možnosti ako získať úvery, investovať a vytvárať financie mimo tradičných finančných inštitúcií.

RIZIKÁ

Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie do kryptomien a DeFi prináša veľké riziká. Ceny kryptomien sú veľmi kolísavé a môžu sa rýchlo meniť. Mnoho ľudí v minulosti prerobilo a stratilo svoje investície. Preto by ste mali byť opatrní a investovať len tie finančné prostriedky, ktoré ste ochotní stratiť.

Na konci, je dôležité zdôrazniť, že tento materiál slúži len na vzdelávanie a neodporúča nákup kryptomien alebo investície do nich. Je dôležité hlbšie pochopiť tieto témy predtým, ako sa do nich pustíte, a byť si vedomými rizík, ktoré s nimi prichádzajú.

Bankový systém

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 

Aktivita č.4: Úrokové sadzby

Tabulka úrokových sadzieb – NBS

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Banky majú významný vplyv na náš život a hospodárstvo. Rastúci počet novostavieb v našom meste je výsledkom ich pôsobenia. Táto kapitola sa zameriava na bankový systém na Slovensku, rozdiel medzi centrálnou a obchodnou bankou, výhody a nevýhody členstva v eurozóne.

TYPY BANKOVÝCH SYSTÉMOV

Existujú dva typy bankových systémov – jednostupňový a dvojstupňový. Slovensko má dvojstupňový bankový systém, kde prvým stupňom je centrálna banka a druhým komerčné banky. Centrálna banka má za úlohu udržiavať cenovú stabilitu a regulovať finančný trh, zatiaľ čo komerčné banky prijímajú vklady a poskytujú pôžičky.

CENTRÁLNA BANKA

Centrálna banka, nazývaná aj banka bánk, kontroluje množstvo peňazí v obehu prostredníctvom monetárnej politiky. Môže to robiť priamo alebo nepriamo ovplyvňovaním úrokových mier a iných nástrojov. Taktiež dohliada na finančný trh a chráni zákazníkov pred neférovým správaním finančných inštitúcií.

Slovensko ako člen eurozóny má Európsku centrálnu banku, ktorá vydáva euro, a Národnú banku Slovenska, ktorá dohliada na finančný trh a pomáha rozhodovať o politikách ECB.

KOMERČNÉ BANKY

Komerčné banky sú druhým stupňom bankového systému a generujú zisk prijímaním vkladov a poskytovaním úverov. Týmto spôsobom podporujú hospodársky rast tým, že pripájajú tých, ktorí majú prebytok peňazí, s tými, ktorí ich potrebujú. Bankové služby a úroky na vklady sú spôsobom, ako banky pritiahnu úspory a financujú pôžičky pre jednotlivcov a firmy.

Dôchodkové piliere a ich význam

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Čo si kúpim za dôchodok z I. piliera?

 1. Najprv napíš, koľko si myslíš, že dostáva dôchodok priemerný dôchodca
 2. Pozri si video po 5:09
 3. Vyplň políčka “Po 1 časti”
 4. Pozri si video od 5:09 do konca
 5. Vyplň zostatok “Po 2. časti”

Sú dnes tieto čísla o dôchodku platné? Prečo áno alebo nie? (tip: kedy bolo video zverejnené?)

Aktivita č.5: II. pilier

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Aktivita č.6: Zodpovedný a nezodpovedný pirát

Kalkulačka pravidelného investovania 

 


Užitočné odkazy:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa venuje trojpilierovému dôchodkovému systému na Slovensku, ktorý zahŕňa I. pilier (Sociálna poisťovňa), II. pilier (starobné dôchodkové sporenie) a III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie).

I. PILIER

pilier je povinný a zabezpečuje základný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Odpovedá zaň odvody od pracujúcich, a tieto peniaze sa akumulujú a vyplácajú dôchodcom v starobe. Je to forma poistenia, kde vyššie odvody znamenajú vyšší dôchodok, ale ak osoba zomrie pred dôchodkovým vekom, peniaze zostanú poisťovni.

II. PILIER

pilier je nepovinný a umožňuje sporiteľom zvýšiť svoj budúci dôchodok. Odpovedá zaň odvody súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Peniaze sa rozdeľujú na I. pilier (väčšina) a II. pilier, kde sa investujú podľa zvolenej stratégie. Tento pilier je založený na dlhodobom investovaní a časový horizont hraje kľúčovú úlohu.

III. PILIER

III. pilier je doplnkový dôchodkový sporenie, ktorý môže doplniť I. a II. pilier. Je založený na investíciách, ale s menšími výnosmi. Zamestnávatelia môžu prispievať k tomuto pilieru, čo môže byť výhodné pre zamestnancov. Väčšina sporiteľov ho ale využíva individuálne investovaním u správcovských spoločností.

Dôchodkový systém

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na pochopenie dôchodkového systému a dôležitosť včasného plánovania dôchodku. Dôchodok, ktorý sa môže javiť ako vzdialená perspektíva je dôležitým aspektom finančnej gramotnosti. Dôchodkový systém zahŕňa rôzne druhy dôchodkov ako starobný, invalidný, sirotský alebo vdovský/vdovecký dôchodok a funguje na princípe solidárnosti medzi generáciami a zásluhovosti.

ÚVOD DO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU

V súčasnosti je dôchodkový systém financovaný odvodmi ekonomicky aktívnych občanov, ale čelí výzvam spojeným s demografickou krízou, kde ubúda pracujúcich a narastá počet dôchodcov. Tento trend vyvoláva potrebu reformy dôchodkového systému a zdôrazňuje význam individuálneho sporenia na dôchodok.

DEMOGRAFICKÁ KRÍZA

Demografická kríza označuje situáciu, kedy je nízky pôrodný index a stúpa podiel starších ľudí v populácii. Táto kríza má výrazný vplyv na dôchodkový systém a vyžaduje reakciu zo strany štátu a občanov.

Problém demografickej krízy:

Nízky pôrodný index a rastúci podiel starších občanov. Postupné ubúdanie pracujúcej populácie a vyplácanie dôchodkov stálejšiemu počtu dôchodcov. Prognózy ukazujú zhoršujúci sa trend, čo môže ohroziť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému.

Reformy dôchodkového systému:

Potreba zmeny v dôchodkovom systéme v dôsledku demografickej krízy. Možné opatrenia zahŕňajú zvýšenie odvodov, zvyšovanie daní alebo zníženie výplat dôchodkov. Globálny trend demografickej krízy je prítomný v celej Európe. Zdôrazňuje sa potreba reforiem v dôchodkových systémoch členských štátov a individuálneho prístupu k dôchodku.

Individuálne sporenie:

Dôležitosť individuálneho prístupu k dôchodku a vlastného sporenia. Štát by mal vytvoriť podmienky a motivovať občanov k individuálnemu sporeniu, vrátane zákonných a daňových zvýhodnení.

PREČO JE POTREBNÉ DÔCHODOK RIEŠIŤ ČÍM SKÔR?

Dôchodok od štátu nemusí zaručiť dostatočné financie na udržanie súčasného životného štandardu. Dôležité je začať si sám sporiť na dôchodok. Inflácia môže znehodnotiť peniaze, a preto je dôležité investovať ich do bezpečných tried aktív.

Čím skôr sa začne s investovaním, tým lepšie. Zložené úročenie môže výrazne zvýšiť výnosy v dlhodobom horizonte.

Dane a štátny rozpočet

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1 + 2 Úvod k daniam, Čo veto je zadarmo?

 

Aktivita č.5: Štátny rozpočet – príjmy a výdavky


Užitočné odkazy:

Prečo zadarmo neexistuje


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na objasnenie daní, ich rozdeľovania, platenia a vplyvu na každodenný život. Naučíš sa, ako funguje daňovo-odvodové zaťaženie a ako sú peniaze daňových poplatníkov používané štátom. Predstavuje aj základné pojmy spojené s daňami a odvodmi, aby študenti pochopili, že verejné služby a infraštruktúra nie sú zadarmo, ale financované z daní a grantov.

POJMY

Hlavné pojmy zahŕňajú:

 • Daň: Povinná platba do štátneho rozpočtu.
 • Daňové priznanie: Vyhlásenie o príjmoch podliehajúcich dani.
 • Daňovník: Osoba, ktorej príjmy alebo majetok podliehajú zdaneniu.
 • Sadzba dane: Percentuálne vyjadrenie výšky dane.
 • Vrátenie DPH: Možnosť požiadať o vrátenie preplatených daní.
 • Clo: Poplatok za dovoz tovaru.
 • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Sociálne poistenie: Poistenie na zabezpečenie sociálnej stability.

VÝZNAM DANÍ A ICH EFEKTIVITA

Štát zabezpečuje nevylúčiteľné statky, ako sú obrana, zdravotníctvo a parky, ktoré sú neoddeliteľné od spotreby občanov. Táto nevylúčiteľnosť sa vychádza z legislatívy, ktorá určuje práva občanov k týmto statkom.

Priame dane:

Platí ich priamo jednotlivec alebo spoločnosť zo svojho príjmu alebo majetku. Zahŕňajú dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby, a tiež miestne dane, ako daň z nehnuteľností alebo za psa.

Nepriame dane:

Odovzdáva ich obchodník, ktorý predáva tovar alebo službu. Cena produktu môže obsahovať zvýšenú cenu za daný tovar alebo službu kvôli dani. Príklady sú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane a daň z poistenia.

ŠTÁTNY ROZPOČET:

Centralizovaný peňažný plán štátu na rok vopred, ktorý zahŕňa príjmy a výdavky. Môže byť vyrovnaný, deficitný alebo s prebytkom. Príjmy zahŕňajú daňové a nedaňové príjmy, pôžičky a transfery z rozpočtu EÚ.

Štátny dlh:

Štáty s deficitným rozpočtom si požičiavajú peniaze vydávaním štátnych dlhopisov. Dlh sa zvyšuje a má vplyv na úroky, ktoré štát musí platiť. Rastúce riziko nesplácania môže zvýšiť úroky. Slovensko sa zaviazalo udržiavať štátny dlh na kontrolovateľnej úrovni a postupne znižovať deficit k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu.

Počítanie do života

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Príjem

Mzdová kalkulačka

Aktivita č.3: Investovanie

Investičná kalkulačka

Aktivita č.4: Úver

Úverová kalkulačka

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto téma sa zameriava na praktické aplikácie finančnej gramotnosti na reálne životné situácie. Precvičíš si vypočítať mzdy, porozumieť rozdielu medzi jednoduchým a zloženým úročením a pochopiť vplyv inflácie na investičné produkty. Téma tiež zdôrazňuje zodpovedný prístup k úverom a dôležitosť zvažovania alternatív pri financovaní drahších investícií.

POJMY

Kľúčové pojmy zahŕňajú:

 • Odvody: Platby na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Čiastkový základ dane: Základ pre výpočet dane z príjmu.
 • Úrok: Odmena za požičanie peňazí.
 • Inflácia: Rast cien tovarov a služieb.
 • Spotrebiteľský úver: Pôžička na spotrebu.

Výpočet miezd prebieha od superhrubej cez hrubú až po čistú mzdu. Žiaci sa naučia, ako sa tieto hodnoty vypočítavajú a aký majú význam v reálnom živote.

V rámci investovania sa bude venovať pozornosť jednoduchému a zloženému úročeniu, ako aj výbere medzi rôznymi typmi investičných sporení. Žiaci si budú musieť vybrať najvhodnejší investičný nástroj podľa ich potrieb a cieľov.

POSTUP VÝPOČTU MZDY

Hrubá mzda:

Mzda sa uvádza vždy v hrubom (brutto), ak ide o hodinovú mzdu vynásobí sa počtom odpracovaných hodín, v prípade mesačnej mzdy sa už ničím nenásobí.

Superhrubá mzda:  

Hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (SP 25,20 % + ZP 10 %), alebo:

1,352 * Hrubá mzda. Ak je hrubá mzda 1000 EUR, superhrubá mzda je 1352 EUR.

Čistá mzda:

 1. Najskôr si odpočítame od hrubej mzdy odvody, ktoré platíme ako zamestnanec (SP 9,40 % + ZP 4,00 %), aby sme dostali čiastočný základ dane.

Hrubá mzda – Odvody = Čiastočný základy dane.

1000€ – 134€ = 866€

 1. Následne odpočítame od čiastočného základu dane nezdaniteľnú časť dane pripadajúcu na jeden mesiac (381,6€) a výsledok vynásobíme číslom 0,19, čím dostaneme daň z príjmu.

(Čiastočný základ dane – Nezdaniteľná časť dane) * 0,19 = Daň z príjmu

(866 – 381,6€) * 0,19 = 92,04€

 1. Nakoniec sa vrátime k čiastkovému základu dane a odpočítame od neho daň z príjmu, aby sme získali čistú mzdu.

Čiastkový základ dane – daň z príjmu = čistá mzda, alebo:

hrubá mzda – odvody – daň z príjmu = čistá mzda

1000€ – 134€ – 92,04€ = 773,96€

Investovanie

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Akcie a dlhopisy

Poznámka: v žiackej učebnici je tlačová chyba, táto aktivita sa volá “Akcie a dlhopisy”

Rozdiely medzi akciami a dlhopismi


Užitočné odkazy:

Pravda o peniazoch – J&T banka

Investície časť 1 – Kovy

Investície časť 2 – Kovy

 


Doplň si vedomosti:

Investovanie je metóda, ako zarábať peniaze bez fyzickej práce, no súčasne je spojené s rizikom. Cieľom investovania je dosiahnuť zisk prijateľným rizikom a časovým horizontom. Investovanie je tiež efektívnym spôsobom, ako čeliť inflácii a zvyšovať hodnotu úspor.

POJMY

Základné pojmy v investovaní zahŕňajú:

 • Investovanie: Vkladanie peňazí s cieľom dosiahnuť zisk.
 • Zisk (výnos): Odmena za riziko spojené s investíciou.
 • Riziko: Pravdepodobnosť neúspechu investície.
 • Časový horizont: Doba, po ktorú sú peniaze investované.
 • Investičný cieľ: Dôvod investovania, ako napríklad dôchodok, bývanie, či vzdelanie.
 • Investičné nástroje: Rôzne formy investovania, ako sú fondy, akcie, dlhopisy.

ZÁKLADNÉ PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU

Podielové fondy: Spoločný majetok viacerých ľudí, získaný nákupom cenných papierov od správcovskej spoločnosti. Slúžia na dlhodobé investovanie a budovanie investičného portfólia.

ETF Fondy: Fondy obchodované na burze, tvorené majetkom z rôznych aktív. Verejne obchodovateľné a sledujú burzové či komoditné indexy. Vynikajúce pre dlhodobé investovanie a tvorbu portfólia s výhodou zloženého úročenia.

Akcie: Majetkové cenné papiere, ktoré dávajú investorovi spoluvlastníctvo firmy. Investovanie s dlhodobým horizontom (10+ rokov) a potenciálom výplaty dividend.

Dlhopisy: Dlhové cenné papiere predstavujúce pôžičku podniku alebo štátu. Nižšia kolísavosť ceny, vhodné na investovanie v kratších časových horizontoch alebo na vyváženie portfólia.

RIZIKO

Pri investovaní je dôležité byť si vedomý rizika, stanoviť si jasné ciele a pochopiť rôzne typy investičných produktov. Je potrebné zvážiť aj poplatky a regulácie finančných inštitúcií, aby sa minimalizovali riziká a maximalizovali zisky. Klúčom je vytvoriť diverzifikované investičné portfólio, ktoré znižuje riziko a zároveň umožňuje dosahovať požadované výnosy.

Inflácia

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Bonusové video: Prečo štát nemôže vytlačiť viac peňazí?

Upozornenie: Aj na tomto videu są podpísala inflácia 🙂


Užitočné odkazy:

Video o hyperinflácii – v angličtine


Doplň si vedomosti:

Inflácia je rast všeobecnej cenovej hladiny, čo znamená, že za bežné tovary a služby platíme viac. Jej dôsledkom je, že hodnota peňazí klesá, čo ovplyvňuje naše finančné rozhodnutia, ako sporenie či dlhy. Inflácia sa meria pomocou cenových indexov, ako je napríklad Index spotrebiteľských cien, ktorý zahŕňa ceny tovarov a služieb bežne nakupovaných domácnosťami.

Miera inflácie sa vyjadruje percentuálne a ukazuje, ako rýchlo rastú ceny. Deflácia, teda pokles cenovej hladiny, môže byť prospešná pre sporiteľov, ale nevýhodná pre dlžníkov a môže viesť k ekonomickej stagnácii.

PRÍČINY INFLÁCIE

Inflácia vzniká z dvoch hlavných príčin: nákladovej a dopytovej. Nákladová inflácia je spôsobená zvyšovaním nákladov na výrobu, napríklad zvýšenie cien surovín. Dopytová inflácia vzniká, keď dopyt po tovaroch a službách prevyšuje ich ponuku.

CENOVÁ STABILITA

Ideálnou mierou inflácie je mierny rast cenovej hladiny, ktorý stimuluje spotrebu a investície, ale nevedie k významnej strate hodnoty peňazí. Európska centrálna banka považuje za cenovú stabilitu infláciu tesne pod 2 %.

Rôzne stupne inflácie majú rôzny vplyv na ekonomiku: mierna inflácia (1-9 % ročne) je prijateľná, cválajúca inflácia (10-1000 % ročne) je nežiaduca a hyperinflácia (nad 1000 % ročne) môže spôsobiť hospodársku katastrofu.

Ochrana spotrebiteľa

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č. 5: Nebezpečné výrobky

Vyhľadaj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) tieto výrobky.

Pomôcka: niekedy je lepšie zadať názov výrobku do googlu a k tomu dopísať len “SOI” 

Slovenská obchodná inšpekcia -web

Aktivita č.6: Nákup cez sociálne siete

Aktivita č.7: Nekalé praktiky obchodníkovi (po 4:45)

Podovod so zlatým prsteňom (po 3:20)

 


Užitočné odkazy:

Kurz od Národnej banky Slovenska

Vyskúšajte si hravou formou rozpoznať každodenné nástrahy, ktoré ohrozuju našu bezpečnosť  v online prostredí ale najmä našu peňaženku. Tento kurz vám nezaberie viac ako 30 minút, a skvele doplňuje túto lekciu.

Kurz “Reč peňazí”

Takto jednoducho sa dá zistiť heslo: (EN)

Podvody v televízných reláciách:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na ochranu spotrebiteľa a varovanie pred podvodníkmi pri nakupovaní.

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Spotrebiteľská zmluva vzniká pri obchode medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ, fyzická osoba, nekoná v rámci podnikania, zatiaľ čo predávajúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na Slovensku má spotrebiteľ množstvo práv vrátane práva na informácie, práva na výrobky a služby v bežnej kvalite, práva reklamovať výrobok, a práva na ochranu zdravia a bezpečnosť.

PRÁVA SPOTREBITEĽOV

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Spotrebiteľ má právo na informácie o výrobku alebo službe, vrátane ceny, spôsobu použitia, a bezpečnostných upozornení. Informácie by mali byť poskytnuté v slovenčine.

 1. VYDANIE DOKLADU O KÚPE

Spotrebiteľ má nárok na doklad o kúpe po uzavretí zmluvy.

 1. VÝROBKY A SLUŽBY V BEŽNEJ KVALITE

Spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.

 1. PRÁVO REKLAMOVAŤ VÝROBOK

V prípade vady na výrobku má spotrebiteľ právo reklamovať a požadovať opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí.

 1. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ

Spotrebiteľ má nárok na bezpečné výrobky a služby, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pri riadnom používaní.

REKLAMÁCIA

Keď sa na výrobku objavia chyby, spotrebiteľ by mal zastaviť jeho používanie a reklamovať ho čo najskôr. Spotrebiteľ má právo na odstránenie vady alebo náhradu, a v prípade neodstrániteľnej vady, na výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci musí reklamáciu vybaviť do 30 dní. Ak sa tak nestane, spotrebiteľ má právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.

Spotrebiteľ zodpovedá za vady v tzv. záručnej dobe, ktorá je zvyčajne 24 mesiacov. Výnimky platia pre použité veci (12 mesiacov) alebo stavby (18 mesiacov). Predávajúci môže ponúknuť záruku nad rámec zákona.

Komerčné poistenie

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:

Podcast o životnom poistení


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na komerčné poistenie, jeho rozdiely oproti zdravotnému a sociálnemu poisteniu, a na tvorbu ceny poistenia. Študenti získajú prehľad o rôznych aspektoch komerčného poistenia, vrátane rizikových faktorov, podmienok, zliav a bonusov.

KOMERČNÉ POISTENIE

Komerčné poistenie je súkromný, dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytujú poisťovne ako ČSOB, Generali či Allianz. Toto poistenie pokrýva rôzne oblasti, ako napríklad cestovné, poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidiel, poistenie majetku/domácnosti, poistenie schopnosti splácať a životné poistenie. Tieto produkty sú prispôsobené individuálnym potrebám a situáciám zákazníkov.

Hlavnou úlohou komerčného poistenia je poskytnúť finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí alebo škôd. Každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a ponuky, takže je dôležité pochopiť, aký typ poistenia je najvhodnejší pre konkrétne situácie a potreby.

TYPICKÉ VYUŽITIE KOMERČNÉHO POISTENIA

 • Vlastním nehnuteľnosť – poistenie majetku a poistenie domácnosti.
 • Vlastním auto – povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a chráni majiteľov áut, ktorým spôsobím škodu. K tomu si môžem dobrovoľne dokúpiť havarijné poistenie, aby som sa poistil/a.
 • Mám hypotéku, rizikové povolanie, alebo chcem ochrániť rodinu v prípade, že sa mi niečo stane – životné poistenie. Môžem sa poistiť proti smrti, invalidite, práceneschopnosti, trvalým následkom úrazu, alebo kritickým chorobám.

Cestujem alebo športujem – cestovné poistenie, prípadne rôzne športové pripoistenia na lyžovanie, bicyklovanie, lezenie v horách a podobne

NEZABÚDAJME NA REZERVU

Poistiť úplne všetky riziká by bolo veľmi drahé a aj tak by sa nám to nepodarilo. Poistenie vie v prípade drobných neočakávaných rizík čiastočne či úplne nahradiť finačná rezerva, ktorá vie naozaj uľahčiť danú udalosť. Dobrá finančná rezerva vie ušetriť veľa peňazí a odporúča sa ju mať vo výške 3 – 6 násobku mesačných výdavkov.