Ochrana spotrebiteľa

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č. 5: Nebezpečné výrobky

Vyhľadaj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) tieto výrobky.

Pomôcka: niekedy je lepšie zadať názov výrobku do googlu a k tomu dopísať len “SOI” 

Slovenská obchodná inšpekcia -web

Aktivita č.6: Nákup cez sociálne siete

Aktivita č.7: Nekalé praktiky obchodníkovi (po 4:45)

Podovod so zlatým prsteňom (po 3:20)

 


Užitočné odkazy:

Kurz od Národnej banky Slovenska

Vyskúšajte si hravou formou rozpoznať každodenné nástrahy, ktoré ohrozuju našu bezpečnosť  v online prostredí ale najmä našu peňaženku. Tento kurz vám nezaberie viac ako 30 minút, a skvele doplňuje túto lekciu.

Kurz “Reč peňazí”

Takto jednoducho sa dá zistiť heslo: (EN)

Podvody v televízných reláciách:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na ochranu spotrebiteľa a varovanie pred podvodníkmi pri nakupovaní.

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Spotrebiteľská zmluva vzniká pri obchode medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ, fyzická osoba, nekoná v rámci podnikania, zatiaľ čo predávajúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na Slovensku má spotrebiteľ množstvo práv vrátane práva na informácie, práva na výrobky a služby v bežnej kvalite, práva reklamovať výrobok, a práva na ochranu zdravia a bezpečnosť.

PRÁVA SPOTREBITEĽOV

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Spotrebiteľ má právo na informácie o výrobku alebo službe, vrátane ceny, spôsobu použitia, a bezpečnostných upozornení. Informácie by mali byť poskytnuté v slovenčine.

 1. VYDANIE DOKLADU O KÚPE

Spotrebiteľ má nárok na doklad o kúpe po uzavretí zmluvy.

 1. VÝROBKY A SLUŽBY V BEŽNEJ KVALITE

Spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.

 1. PRÁVO REKLAMOVAŤ VÝROBOK

V prípade vady na výrobku má spotrebiteľ právo reklamovať a požadovať opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí.

 1. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ

Spotrebiteľ má nárok na bezpečné výrobky a služby, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pri riadnom používaní.

REKLAMÁCIA

Keď sa na výrobku objavia chyby, spotrebiteľ by mal zastaviť jeho používanie a reklamovať ho čo najskôr. Spotrebiteľ má právo na odstránenie vady alebo náhradu, a v prípade neodstrániteľnej vady, na výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci musí reklamáciu vybaviť do 30 dní. Ak sa tak nestane, spotrebiteľ má právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.

Spotrebiteľ zodpovedá za vady v tzv. záručnej dobe, ktorá je zvyčajne 24 mesiacov. Výnimky platia pre použité veci (12 mesiacov) alebo stavby (18 mesiacov). Predávajúci môže ponúknuť záruku nad rámec zákona.

Komerčné poistenie

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:

Podcast o životnom poistení


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na komerčné poistenie, jeho rozdiely oproti zdravotnému a sociálnemu poisteniu, a na tvorbu ceny poistenia. Študenti získajú prehľad o rôznych aspektoch komerčného poistenia, vrátane rizikových faktorov, podmienok, zliav a bonusov.

KOMERČNÉ POISTENIE

Komerčné poistenie je súkromný, dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytujú poisťovne ako ČSOB, Generali či Allianz. Toto poistenie pokrýva rôzne oblasti, ako napríklad cestovné, poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidiel, poistenie majetku/domácnosti, poistenie schopnosti splácať a životné poistenie. Tieto produkty sú prispôsobené individuálnym potrebám a situáciám zákazníkov.

Hlavnou úlohou komerčného poistenia je poskytnúť finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí alebo škôd. Každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a ponuky, takže je dôležité pochopiť, aký typ poistenia je najvhodnejší pre konkrétne situácie a potreby.

TYPICKÉ VYUŽITIE KOMERČNÉHO POISTENIA

 • Vlastním nehnuteľnosť – poistenie majetku a poistenie domácnosti.
 • Vlastním auto – povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a chráni majiteľov áut, ktorým spôsobím škodu. K tomu si môžem dobrovoľne dokúpiť havarijné poistenie, aby som sa poistil/a.
 • Mám hypotéku, rizikové povolanie, alebo chcem ochrániť rodinu v prípade, že sa mi niečo stane – životné poistenie. Môžem sa poistiť proti smrti, invalidite, práceneschopnosti, trvalým následkom úrazu, alebo kritickým chorobám.

Cestujem alebo športujem – cestovné poistenie, prípadne rôzne športové pripoistenia na lyžovanie, bicyklovanie, lezenie v horách a podobne

NEZABÚDAJME NA REZERVU

Poistiť úplne všetky riziká by bolo veľmi drahé a aj tak by sa nám to nepodarilo. Poistenie vie v prípade drobných neočakávaných rizík čiastočne či úplne nahradiť finačná rezerva, ktorá vie naozaj uľahčiť danú udalosť. Dobrá finančná rezerva vie ušetriť veľa peňazí a odporúča sa ju mať vo výške 3 – 6 násobku mesačných výdavkov.

Mzdy a odvody

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č. 4: Príklad

Pomôžte si na výpočet mzdy s touto kalkulačku, ale pozor, kalkulačka môže byť aktualizovaná a nemusí zodpovedať číslám v príklade!

Mzdová kalkulačka

Postup na výpočet mzdy môžete nájsť aj v tomto videu alebo nižšie, v sekcii “Doplň si vedomosti”:

Aktivita č.5: Zdravotní systém v USA


Užitočné odkazy:

Tajomstvo daňových rajov


Doplň si vedomosti:

Táto téma sa zameriava na pochopenie odvodov a systému odvodov, ich štruktúru, rozdelenie a dôvody, prečo sú povinné. Cieľom je naučiť študentov, ako odvody fungujú a prečo sú dôležité pre fungovanie spoločnosti.

ROZDELENIE SOCIÁLNEHO POISTENIA

Odvody sú platby na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré zabezpečujú sociálnu ochranu v rôznych fázach života. Sociálne poistenie zahŕňa nemocenské, dôchodkové, nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie, zatiaľ čo zdravotné poistenie pokrýva náklady na zdravotnú starostlivosť.

SUPERHRUBÁ, HRUBÁ A ČISTÁ MZDA

Pojem superhrubá, hrubá a čistá mzda sú kľúčové pre pochopenie, ako sa miezdy vypočítavajú a aký podiel z nich tvoria odvody. Superhrubá mzda zahŕňa hrubú mzdu a odvody, ktoré platí zamestnávateľ, zatiaľ čo čistá mzda je suma, ktorú zamestnanec dostane po odpočítaní všetkých odvodov a daní.

POSTUP VÝPOČTU MZDY

Hrubá mzda:

Mzda sa uvádza vždy v hrubom (brutto), ak ide o hodinovú mzdu vynásobí sa počtom odpracovaných hodín, v prípade mesačnej mzdy sa už ničím nenásobí.

Superhrubá mzda:  

Hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (SP 25,20 % + ZP 10 %), alebo:

1,352 * Hrubá mzda. Ak je hrubá mzda 1000 EUR, superhrubá mzda je 1352 EUR.

Čistá mzda:

 1. Najskôr si odpočítame od hrubej mzdy odvody, ktoré platíme ako zamestnanec (SP 9,40 % + ZP 4,00 %), aby sme dostali čiastočný základ dane.

Hrubá mzda – Odvody = Čiastočný základy dane.

1000€ – 134€ = 866€

 1. Následne odpočítame od čiastočného základu dane nezdaniteľnú časť dane pripadajúcu na jeden mesiac (381,6€) a výsledok vynásobíme číslom 0,19, čím dostaneme daň z príjmu.

(Čiastočný základ dane – Nezdaniteľná časť dane) * 0,19 = Daň z príjmu

(866 – 381,6€) * 0,19 = 92,04€

 1. Nakoniec sa vrátime k čiastkovému základu dane a odpočítame od neho daň z príjmu, aby sme získali čistú mzdu.

Čiastkový základ dane – daň z príjmu = čistá mzda, alebo:

hrubá mzda – odvody – daň z príjmu = čistá mzda

1000€ – 134€ – 92,04€ = 773,96€

Poistiť sa alebo nie?

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod


Užitočné odkazy:

 


Doplň si vedomosti:

Téma poistenia sa zameriava na vysvetlenie jeho princípu, významu a aplikácie v reálnom živote. Poistenie je právny vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, kde poisťovňa vypláca určitú sumu v prípade nastania poistnej udalosti. Poistenie pomáha chrániť proti rôznym rizikám a nepredvídateľným situáciám.

ROZDIEL MEDZI ŽIVOTNÝM A NEŽIVOTNÝM POISTENÍM

Rozlišujeme životné a neživotné poistenie. Životné poistenie sa týka zdravia a života človeka, zatiaľ čo neživotné poistenie kryje majetkové škody, napríklad na aute alebo nehnuteľnosti. Existuje aj rozdelenie na povinné a dobrovoľné poistenie.

Povinné poistenie je stanovené zákonom, ako napríklad povinné zmluvné poistenie vozidiel, sociálne a zdravotné poistenie. Dobrovoľné poistenie si možno uzavrieť podľa osobných potrieb.

ROZDIEL MEDZI OVPLYVNITEĽNÝMI A NEOVPLYVNITEĽNÝMI FAKTORMI RIZIKA

Pri riziku rozlišujeme faktory, ktoré môžeme ovplyvniť, ako napríklad zdravý životný štýl, a faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, ako genetické predispozície alebo nečakané udalosti. Táto téma poskytuje žiakom základné znalosti o poistení a jeho praktickej aplikácii v každodennom živote. Cieľom je, aby chápali dôležitosť poistenia a vedeli sa správne rozhodovať o uzavretí poistnej zmluvy v rôznych životných situáciách.