Decentralizované finančníctvo

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.2:Kryptomeny

Na nasledujúcej stránke si môžete pozrieť vývoj ceny bitcoinu k eurám

Aktivita č.3: Blockchain technológia

Aktivita č.4: NFT

Pozor na cryptopodvody!

cryptoscamy.cz

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Kryptomeny a decentralizované financie (DeFi) sú témy, ktoré pritahujú pozornosť mnohých, či už sú finanční experti alebo nováčikovia. V tejto kapitole sa budeme zaoberať týmito témami a pokúsime sa zrozumiteľne vysvetliť ich základy.

KRYPTOMENY

Kryptomeny sú digitálne meny, ktoré nezávisia na žiadnej centrálnej autorite, ako je centrálna banka. Hlavným zástupcom kryptomien je Bitcoin, ktorý vytvoril neznámy vývojár s pseudonymom Satoshi Nakamoto v roku 2009. Kryptomeny fungujú na základe blockchain technológie, ktorá zaznamenáva všetky transakcie v digitálnom verejnom registri, umožňujúc bezpečné a anonymné platie.

ČO JE TO „DEFI“?

Decentralizované financie (DeFi) sú systémy financií, kde nie je žiadna centrálna inštitúcia, ktorá by riadila operácie. Miesto toho sa všetky transakcie vykonávajú na blockchainu a sú transparentné a verifikovateľné. DeFi ponúka možnosti ako získať úvery, investovať a vytvárať financie mimo tradičných finančných inštitúcií.

RIZIKÁ

Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie do kryptomien a DeFi prináša veľké riziká. Ceny kryptomien sú veľmi kolísavé a môžu sa rýchlo meniť. Mnoho ľudí v minulosti prerobilo a stratilo svoje investície. Preto by ste mali byť opatrní a investovať len tie finančné prostriedky, ktoré ste ochotní stratiť.

Na konci, je dôležité zdôrazniť, že tento materiál slúži len na vzdelávanie a neodporúča nákup kryptomien alebo investície do nich. Je dôležité hlbšie pochopiť tieto témy predtým, ako sa do nich pustíte, a byť si vedomými rizík, ktoré s nimi prichádzajú.

Bankový systém

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 

Aktivita č.4: Úrokové sadzby

Tabulka úrokových sadzieb – NBS

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Banky majú významný vplyv na náš život a hospodárstvo. Rastúci počet novostavieb v našom meste je výsledkom ich pôsobenia. Táto kapitola sa zameriava na bankový systém na Slovensku, rozdiel medzi centrálnou a obchodnou bankou, výhody a nevýhody členstva v eurozóne.

TYPY BANKOVÝCH SYSTÉMOV

Existujú dva typy bankových systémov – jednostupňový a dvojstupňový. Slovensko má dvojstupňový bankový systém, kde prvým stupňom je centrálna banka a druhým komerčné banky. Centrálna banka má za úlohu udržiavať cenovú stabilitu a regulovať finančný trh, zatiaľ čo komerčné banky prijímajú vklady a poskytujú pôžičky.

CENTRÁLNA BANKA

Centrálna banka, nazývaná aj banka bánk, kontroluje množstvo peňazí v obehu prostredníctvom monetárnej politiky. Môže to robiť priamo alebo nepriamo ovplyvňovaním úrokových mier a iných nástrojov. Taktiež dohliada na finančný trh a chráni zákazníkov pred neférovým správaním finančných inštitúcií.

Slovensko ako člen eurozóny má Európsku centrálnu banku, ktorá vydáva euro, a Národnú banku Slovenska, ktorá dohliada na finančný trh a pomáha rozhodovať o politikách ECB.

KOMERČNÉ BANKY

Komerčné banky sú druhým stupňom bankového systému a generujú zisk prijímaním vkladov a poskytovaním úverov. Týmto spôsobom podporujú hospodársky rast tým, že pripájajú tých, ktorí majú prebytok peňazí, s tými, ktorí ich potrebujú. Bankové služby a úroky na vklady sú spôsobom, ako banky pritiahnu úspory a financujú pôžičky pre jednotlivcov a firmy.

Dôchodkové piliere a ich význam

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Čo si kúpim za dôchodok z I. piliera?

  1. Najprv napíš, koľko si myslíš, že dostáva dôchodok priemerný dôchodca
  2. Pozri si video po 5:09
  3. Vyplň políčka “Po 1 časti”
  4. Pozri si video od 5:09 do konca
  5. Vyplň zostatok “Po 2. časti”

Sú dnes tieto čísla o dôchodku platné? Prečo áno alebo nie? (tip: kedy bolo video zverejnené?)

Aktivita č.5: II. pilier

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Aktivita č.6: Zodpovedný a nezodpovedný pirát

Kalkulačka pravidelného investovania 

 


Užitočné odkazy:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa venuje trojpilierovému dôchodkovému systému na Slovensku, ktorý zahŕňa I. pilier (Sociálna poisťovňa), II. pilier (starobné dôchodkové sporenie) a III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie).

I. PILIER

pilier je povinný a zabezpečuje základný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Odpovedá zaň odvody od pracujúcich, a tieto peniaze sa akumulujú a vyplácajú dôchodcom v starobe. Je to forma poistenia, kde vyššie odvody znamenajú vyšší dôchodok, ale ak osoba zomrie pred dôchodkovým vekom, peniaze zostanú poisťovni.

II. PILIER

pilier je nepovinný a umožňuje sporiteľom zvýšiť svoj budúci dôchodok. Odpovedá zaň odvody súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Peniaze sa rozdeľujú na I. pilier (väčšina) a II. pilier, kde sa investujú podľa zvolenej stratégie. Tento pilier je založený na dlhodobom investovaní a časový horizont hraje kľúčovú úlohu.

III. PILIER

III. pilier je doplnkový dôchodkový sporenie, ktorý môže doplniť I. a II. pilier. Je založený na investíciách, ale s menšími výnosmi. Zamestnávatelia môžu prispievať k tomuto pilieru, čo môže byť výhodné pre zamestnancov. Väčšina sporiteľov ho ale využíva individuálne investovaním u správcovských spoločností.

Dôchodkový systém

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na pochopenie dôchodkového systému a dôležitosť včasného plánovania dôchodku. Dôchodok, ktorý sa môže javiť ako vzdialená perspektíva je dôležitým aspektom finančnej gramotnosti. Dôchodkový systém zahŕňa rôzne druhy dôchodkov ako starobný, invalidný, sirotský alebo vdovský/vdovecký dôchodok a funguje na princípe solidárnosti medzi generáciami a zásluhovosti.

ÚVOD DO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU

V súčasnosti je dôchodkový systém financovaný odvodmi ekonomicky aktívnych občanov, ale čelí výzvam spojeným s demografickou krízou, kde ubúda pracujúcich a narastá počet dôchodcov. Tento trend vyvoláva potrebu reformy dôchodkového systému a zdôrazňuje význam individuálneho sporenia na dôchodok.

DEMOGRAFICKÁ KRÍZA

Demografická kríza označuje situáciu, kedy je nízky pôrodný index a stúpa podiel starších ľudí v populácii. Táto kríza má výrazný vplyv na dôchodkový systém a vyžaduje reakciu zo strany štátu a občanov.

Problém demografickej krízy:

Nízky pôrodný index a rastúci podiel starších občanov. Postupné ubúdanie pracujúcej populácie a vyplácanie dôchodkov stálejšiemu počtu dôchodcov. Prognózy ukazujú zhoršujúci sa trend, čo môže ohroziť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému.

Reformy dôchodkového systému:

Potreba zmeny v dôchodkovom systéme v dôsledku demografickej krízy. Možné opatrenia zahŕňajú zvýšenie odvodov, zvyšovanie daní alebo zníženie výplat dôchodkov. Globálny trend demografickej krízy je prítomný v celej Európe. Zdôrazňuje sa potreba reforiem v dôchodkových systémoch členských štátov a individuálneho prístupu k dôchodku.

Individuálne sporenie:

Dôležitosť individuálneho prístupu k dôchodku a vlastného sporenia. Štát by mal vytvoriť podmienky a motivovať občanov k individuálnemu sporeniu, vrátane zákonných a daňových zvýhodnení.

PREČO JE POTREBNÉ DÔCHODOK RIEŠIŤ ČÍM SKÔR?

Dôchodok od štátu nemusí zaručiť dostatočné financie na udržanie súčasného životného štandardu. Dôležité je začať si sám sporiť na dôchodok. Inflácia môže znehodnotiť peniaze, a preto je dôležité investovať ich do bezpečných tried aktív.

Čím skôr sa začne s investovaním, tým lepšie. Zložené úročenie môže výrazne zvýšiť výnosy v dlhodobom horizonte.